O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia min. 28 osób młodych. Grupą docelową projektu jest 50 osób młodych (31K), biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie. Wsparcie oferowane jest w okresie od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r.

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki programu aktywizacji złożonego z takich elementów jak:

  • analiza potrzeb i zbudowanie IPD (obligatoryjnie),
  • poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
  • pośrednictwo pracy,
  • kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji,
  • 5 -m-czne staże płatne staże zawodowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza miejscem prowadzenia poszczególnych form wsparcia,
  • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb grupy docelowej i w tym celu przewidziano zwroty kosztów dojazdu, opiekę nad osobami zależnymi.